Prawo

Zamówień Publicznych

  • opiniowanie zasadności i przygotowanie odwołań i skarg;
  • reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami;
  • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych zamówień publicznych;
  • analiza prawna prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  • pomoc w przygotowywaniu ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych;
  • pomoc w opracowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz sporządzaniu umów;
  • analiza prawna w zakresie doboru właściwego trybu postępowania przetargowego;
  • Prawo upadłościowe i naprawcze.
TOP