Prawo

Gospodarcze

 • postępowania windykacyjne,
 • sprawy na tle realizacji kontraktów, w tym w szczególności w zakresie robót budowlanych, należytego wykonania umów,
 • postępowania o naprawienie szkody,
 • sprawy o zapłatę,
 • postępowania z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji,
 • spory z pracownikami,
 • doradztwo w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorców,
 • sporządzanie i opiniowanie umów,
 • wsparcie w zakresie negocjacji,
 • reprezentowanie w sprawach administracyjnych, w tym również przed organami skarbowymi oraz ubezpieczeń społecznych,

Prawo

Korporacyjne

 • kompleksowa obsługa procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek handlowych,
 • bieżąca obsługa spółek prawa handlowego;
 • obsługa organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników) i sporządzanie projektów uchwał organów spółek;
 • reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • doradztwo prawne w zakresie uregulowań Kodeksu spółek handlowych oraz aktów prawnych wykonawczych i pokrewnych;
 • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów;
 • przygotowywanie umów w zakresie obrotu udziałami, akcjami;
 • postępowanie likwidacyjne.
TOP